زانوی 45 درجه
759
1398/08/08

زانوی 45 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
زانوی 90 درجه
708
1398/08/08

زانوی 90 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه45 درجه
702
1398/08/08

سه راه45 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه90  درجه
738
1398/08/08

سه راه90 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله فاضلابی u-pvc
826
1398/08/08

لوله فاضلابی u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله برقی محافظ صلب u-pvc
992
1398/08/08

لوله برقی محافظ صلب u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله ناودانی u-pvc
1205
1398/08/08

لوله ناودانی u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله کشاورزی u-pvc
785
1398/08/08

لوله کشاورزی u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
کمربند تعمیری دو تکه 110
325
1401/04/14

کمربند تعمیری دو تکه 110

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه45 درجه تبدیلی
697
1398/08/08

سه راه45 درجه تبدیلی

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه  90درجه تبدیلی
735
1398/08/08

سه راه 90درجه تبدیلی

مشاهده جزئیات بیشتر
سیفون
851
1398/08/08

سیفون

مشاهده جزئیات بیشتر
درپوش اتصالات
761
1398/08/08

درپوش اتصالات

مشاهده جزئیات بیشتر
درپوش لوله(CAP)
1044
1398/08/08

درپوش لوله(CAP)

مشاهده جزئیات بیشتر
رابط دریچه بازدید
785
1398/08/08

رابط دریچه بازدید

مشاهده جزئیات بیشتر
رابط انبساطی
1317
1398/08/08

رابط انبساطی

مشاهده جزئیات بیشتر
کلاهک
1197
1398/08/08

کلاهک

مشاهده جزئیات بیشتر
تبدیل
794
1398/08/08

تبدیل

مشاهده جزئیات بیشتر
سوکتی
1049
1398/08/08

سوکتی

مشاهده جزئیات بیشتر
چهارراه 45 درجه(W)
729
1398/08/08

چهارراه 45 درجه(W)

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه دریچه بازید 110-90
1192
1398/08/08

سه راه دریچه بازید 110-90

مشاهده جزئیات بیشتر
واشر زیر کاسه (توالت)
2418
1398/08/08

واشر زیر کاسه (توالت)

مشاهده جزئیات بیشتر
سیفون کامل
1409
1398/08/08

سیفون کامل

مشاهده جزئیات بیشتر
رابط تنظیم فرنگی
2999
1398/08/12

رابط تنظیم فرنگی

مشاهده جزئیات بیشتر
کف شور
1018
1398/08/12

کف شور

مشاهده جزئیات بیشتر
کف شور
1398/08/12

کف شور

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه سه سر کوپله 45  درجه
1039
1398/08/08

سه راه سه سر کوپله 45 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
کلاهک H
1230
1398/08/08

کلاهک H

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه دریچه بازید یک طرفه (شیر خودکار )
1194
1398/08/08

سه راه دریچه بازید یک طرفه (شیر خودکار )

مشاهده جزئیات بیشتر