گسترش فن آوری های نوین و اختراعات جدید عرصه را بر روش های قدیمی و کهنه تنگ کرده اند. امروزه تکنیک های مختلف عکاسی، نرم افزارها و ابزارهای پیشرفته کامپیوتری ، کار را برای طراحی بسیار آسان نموده که نتیجه ی آن ظهور چهره ی دیگری از هنر گرافیک با نام طراحی گرافیک است . واژه ای که اغلب اوقات به صورت کلمه Graphics مورد استفاده قرار می گیرد و آن را چنین می توان وصف کرد: « طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی، آموزش و یا راهنمایی» . امروزه طراحی گرافیک بخشهای متنوعی از صفحه آرایی و کتاب آرایی، طراحی نشانه و حروف، تصویر سازی، طراحی برای انتشارات و مطبوعات و ... گرفته تا طراحی وب ، نرم افزارهای تلفن همراه و … را شامل می شود که همگی از زمینه های اصلی فعالیت در این عرصه محسوب می شوند که با ورود به عالم سینما و تلویزیون در عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، نقاشی متحرک (انیمیشن) و ساخت انواع کپشن نیز کاربرد یافته و همین تحول و تنوع باعث گشته تا این محدوده ی بسیار وسیع در آن، نیازمند تعریفی جدید و جدیدتر گردد. ارکان اساسی این هنر، یعنی نقش، خط و تکثیر همچنان پابرجاست و همین سه رکن اصلی هستند که گرافیک را به طور کلی از سایر هنرها متمایز می کنند.  گسترش فن آوری های نوین و اختراعات جدید عرصه را بر روش های قدیمی و کهنه تنگ کرده اند. امروزه تکنیک های مختلف عکاسی، نرم افزارها و ابزارهای پیشرفته کامپیوتری ، کار را برای طراحی بسیار آسان نموده که نتیجه ی آن ظهور چهره ی دیگری از هنر گرافیک با نام طراحی گرافیک است . واژه ای که اغلب اوقات به صورت کلمه Graphics مورد استفاده قرار می گیرد و آن را چنین می توان وصف کرد: « طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی، آموزش و یا راهنمایی» . امروزه طراحی گرافیک بخشهای متنوعی از صفحه آرایی و کتاب آرایی، طراحی نشانه و حروف، تصویر سازی، طراحی برای انتشارات و مطبوعات و ... گرفته تا طراحی وب ، نرم افزارهای تلفن همراه و … را شامل می شود که همگی از زمینه های اصلی فعالیت در این عرصه محسوب می شوند که با ورود به عالم سینما و تلویزیون در عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، نقاشی متحرک (انیمیشن) و ساخت انواع کپشن نیز کاربرد یافته و همین تحول و تنوع باعث گشته تا این محدوده ی بسیار وسیع در آن، نیازمند تعریفی جدید و جدیدتر گردد. ارکان اساسی این هنر، یعنی نقش، خط و تکثیر همچنان پابرجاست و همین سه رکن اصلی هستند که گرافیک را به طور کلی از سایر هنرها متمایز می کنند.  گسترش فن آوری های نوین و اختراعات جدید عرصه را بر روش های قدیمی و کهنه تنگ کرده اند. امروزه تکنیک های مختلف عکاسی، نرم افزارها و ابزارهای پیشرفته کامپیوتری ، کار را برای طراحی بسیار آسان نموده که نتیجه ی آن ظهور چهره ی دیگری از هنر گرافیک با نام طراحی گرافیک است . واژه ای که اغلب اوقات به صورت کلمه Graphics مورد استفاده قرار می گیرد و آن را چنین می توان وصف کرد: « طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی، آموزش و یا راهنمایی» . امروزه طراحی گرافیک بخشهای متنوعی از صفحه آرایی و کتاب آرایی، طراحی نشانه و حروف، تصویر سازی، طراحی برای انتشارات و مطبوعات و ... گرفته تا طراحی وب ، نرم افزارهای تلفن همراه و … را شامل می شود که همگی از زمینه های اصلی فعالیت در این عرصه محسوب می شوند که با ورود به عالم سینما و تلویزیون در عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، نقاشی متحرک (انیمیشن) و ساخت انواع کپشن نیز کاربرد یافته و همین تحول و تنوع باعث گشته تا این محدوده ی بسیار وسیع در آن، نیازمند تعریفی جدید و جدیدتر گردد. ارکان اساسی این هنر، یعنی نقش، خط و تکثیر همچنان پابرجاست و همین سه رکن اصلی هستند که گرافیک را به طور کلی از سایر هنرها متمایز می کنند.  گسترش فن آوری های نوین و اختراعات جدید عرصه را بر روش های قدیمی و کهنه تنگ کرده اند. امروزه تکنیک های مختلف عکاسی، نرم افزارها و ابزارهای پیشرفته کامپیوتری ، کار را برای طراحی بسیار آسان نموده که نتیجه ی آن ظهور چهره ی دیگری از هنر گرافیک با نام طراحی گرافیک است . واژه ای که اغلب اوقات به صورت کلمه Graphics مورد استفاده قرار می گیرد و آن را چنین می توان وصف کرد: « طراحی گرافیک عنوانی است برای یک سری فعالیت در زمینه طراحی، ترکیب و ادغام حروف، تصویر سازی و عکس، و چاپ آن به منظور اطلاع رسانی، آموزش و یا راهنمایی» . امروزه طراحی گرافیک بخشهای متنوعی از صفحه آرایی و کتاب آرایی، طراحی نشانه و حروف، تصویر سازی، طراحی برای انتشارات و مطبوعات و ... گرفته تا طراحی وب ، نرم افزارهای تلفن همراه و … را شامل می شود که همگی از زمینه های اصلی فعالیت در این عرصه محسوب می شوند که با ورود به عالم سینما و تلویزیون در عنوان بندی (تیتراژ) فیلم ها و برنامه های تلویزیونی، نقاشی متحرک (انیمیشن) و ساخت انواع کپشن نیز کاربرد یافته و همین تحول و تنوع باعث گشته تا این محدوده ی بسیار وسیع در آن، نیازمند تعریفی جدید و جدیدتر گردد. ارکان اساسی این هنر، یعنی نقش، خط و تکثیر همچنان پابرجاست و همین سه رکن اصلی هستند که گرافیک را به طور کلی از سایر هنرها متمایز می کنند.