1) نشان استاندارد ملی 9119-1 از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در "تولید لوله و اتصالات فاضلابی"

(2 نشان استاندارد ملی تشویقی 12019 از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در "تولید        لوله های آبیاری کشاورزی"

(3 نشان استاندارد ملی تشویقی 12142-1 از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در "تولید لوله های ناودانی ، سیستم لوله کشی آب باران"

(4 نشان استاندارد ملی 11215-21 از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در "تولید لوله های صلب محافظ (برقی)"

5) گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحت لیسانس NISCERT آلمان

6) گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت ISO-9001-1 تحت لیسانس NISCERT آلمان

 (7گواهینامه استاندارد بین المللی TS 10004/2010 پایش و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان

(8 گواهینامه استاندارد بین المللی ISO-14001 در حوزه مدیریت محیط زیست تحت لیسانس NISCERT آلمان

9) گواهینامه استاندارد بین المللی OHSAS18001 در حوزه مدیریت ایمنی و بهداشت تحت لیسانس NISCERT آلمان

(10 گواهینامه استاندارد بین المللی ISO-17025 در حوزه آزمایشگاه کنترل کیفیت و انطباق آزمايشگاه با استانداردهای ملی و  اطمينان از صحت نتايج آزمون

11) گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی